zoosk 1 tanyşlyk programmasy

Choose your language:
bg, bs, ca, ceb, co, cs, cy, da, de, el, eo, es, et, fa, fi, fr, fy, ga, gd, gl, gu, ha, haw, hi, hmn, hr, ht, hu, id, ig, is, it, iw, ja, jw, ka, kk, km, kn, ko, ku, ky, la, lb, lo, lt, lv, mg, mi, mk, ml, mn, mr, ms, mt, my, ne, nl, no, ny, or, pa, pl, ps, pt, ro, ru, rw, sd, si, sk, sl, sm, sn, so, sr, st, su, sv, sw, ta, te, tg, th, tk, tl, tr, tt, ug, uk, ur, uz, vi, xh, yi, yo, zh, zu,


Indi ýerli aýdymlara göz aýlaň!Tanyşlyk gözlegleriniň köpüsiniň has göze görnüp duran tejribe bermäge tarap hereket edýändigi sebäpli, Zoosk bu kategoriýa girmeýär.Wideo zoosk ýa-da web kameralary ýok, bu sahypa göz aýlamak, ol ýerdäki beýlekilerden has statiki duýulýar.Has giňişleýin maglumat üçin doly ulanyş şertlerimiz üçin haýyş edýäris.AskMen gözle.Habarlar Sizde habar ýokDuýduryşlar Size duýduryş ýok.Indiki sahypa.Zoosk onlaýn tanyşlygy üçin nädip ýazylmaly - Romantika - NairalandBütin dünýäde 40,000,000 ýekelik we her gün 3 million habar iberilýär.Zoosk onlaýn tanyşlygy üçin nädip ýazylmaly - Romantika - NairalandTeswirleri görkez. Teswirler Pikiriňizi paýlaşyň Adyňyz. Güýmenje habarlary. Tendensiýa habarlary :. Hiç haçan 'Tillersoned' bolduňyzmy? Bu adamlar bar. Zoosk habarlary. Diňe süpürmäň! Zoosk aýratynlyklary gözlemäge, çalt gabat gelmäge ýa-da gurmaga mümkinçilik berýär. Localerli ýekelikde duşuşmagyň ýollary bar. Has köp adam bilen çalt tanyşmak isleýärsiňizmi ýa-da ilki bilen iň gowusyny ibermek isleseňiz, peýdaly onlaýn tanyşlyk gurallary ony birikdirmäge ýerli edýär. Suratly tanyşlykdan başlap, ýörite aldawçylyga garşy toparymyza çenli, siziň üçin howpsuz gurşaw döretmek üçin goşmaça ýoly geçýäris.Onlaýn tanyşlyk programmalarynyň köpüsi, matematika alamaty ýa-da iş söhbetdeşligi ýaly söýgi we söýüşmäge ýakynlaşýar, belki hatda bir oýun. Zoosk-da, durmuşyň bir bölegi bolan ýerli zatlar bilen tanyşmaga ýakynlaşýarys! Bizden sorasaňyz bölekleriň biri. Zoosk onlaýn tanyşlyk saýtynda we tanyşlyk programmasynda adamlar bilen tanyşanyňyzda, edýän we halamaýan zatlaryňyz barada has köp zat öwrenersiňiz, dürli sebitlerden we dürli derejeli ýerli aýdymçylar bilen tanyşarsyňyz we beýleki adamlary, şol sanda şol bir wagtyň özünde özüňizi açarsyňyz ýerli Iki adamyň deň däldigini we dürli adamlaryň onlaýn tanyşlyga başgaça çemeleşýändigini bilýäris. Şeýlelik bilen, ýerli ýekelikler bilen baglanyşmagyň dürli usullaryny hödürleýäris - gabat gelmegiň çalt usuly, ýerli ulanyp ýekelikde gözlemegiň strategiki usuly we size hödürlenen ýörite tanyşlyklar bilen düzülen usul. Tanyşmak we beýleki aýdymçylar bilen baglanyşyk isn 'Diňe bir oýun oýnamak, soň bolsa gitmek hakda, bu syýahat.Bütin dünýäde 40,000,000 ýekelik we her gün 3 million habar iberilýär.Ilkinji habar ýazmaga kömek edýärmi, harby gullugyňyzy barlamagyň ýoluny berýärmi ýa-da ýerli profiliňize goşmaça maslahatlar berýärmi, Zoosk size bu syýahatda kömek eder.Parolyňyzy täzeden düzmek üçin baglanyşyk bilen e-poçta almak üçin e-poçta salgyňyzy ulaldyň.Dogry ýazandygyňyzy ýa-da ýerli görnüşde ýazandygyňyzy anyklaň.Zoosk logo "Zoosk" sözi ýumşak açyk gök reňkde ýumşak harplar bilen."O" harpy ýokarda ýürek nyşany bilen baglanyşdyrylýar.Heartürek çep ýarysynda has gyzyl we sag ýarysynda goýy gyzyl reňkde bolýar.Giriş Men :. Hasaba girmek. Loadüklemedi 30-dan gowrak tanyşlyk programmasy. "Apple App Store" dükany üçin "Apple Singles Tanyşlyk" nyşany, sag tarapda alamatyň ýitirilen bölegi bolan almanyň tekiz çal silueti we sag tarapyndaky haýwanat bagynyň üstünde ýüzýän ýumurtga ýapragy, "App Store" ".Google Play-de 1 tanyşlyk programmasy!“Google Play” tanyşlyk dükany üçin üç sany üçburçluk bilen görkezilen, “Google Play” belgisi bilen çal, gök, ýaşyl, sary, gyzyl belgä dört reňkli bölüme bölünen üçburçluk bilen görkezilýär. “Zoosk Works” görnüşli däl ýigit, onlaýn tanyşlyk programmalarynyň köpüsi söýgi söhbetdeşligine we matematika deňlemesi zoosk ýaly iş söhbetdeşligine, hatda bir oýuna-da ýakynlaşýar.Bizem bize goşularsyňyz diýip umyt edýäris.Zoosk-a goşulyň."Abuna ýazyl" belgisine basyp, Zoosk-yň ulanyş şertlerine we gizlinlik ýörelgelerine razy boluň.Zoosk ýürek nyşany Gyzyl ýürek.Rightshli hukuklar goralandyr.Zoosk-a täzeden gireniňizde hasabyňyz tölenmez.Hasaba giriň. Özara goragymyz üçin Zoosk indi ýerli potensial galplyklary hasaplary seljermek üçin üçünji tarap hyzmatlary.Gizlinlik Policyörelgelerimizde has köp tanyşmak.Paroly täzeden düzmekParol iberildiDoglan günüňizi aýdyň.Şu gün Zoosk-da başlaň we şu güne çenli gözleýän ýerli ýeke aýallaryň profiline göz aýlaň.Zoosk şu gün Zoosk-da başlady we şu güne çenli ýerli ýeke tanyşlyk profiline göz aýlaň.Bellik şu gün başlandy we şu güne çenli gözleýän ýerli ýerli aýdymçylaryň profiline göz aýlaň.Zoosk - # 1 Tanyşlyk programmasy1-nji tanyşlyk programmasy bilen, her gün 3 million habar iberilýär, 8 million tassyklanan surat we dünýäde 40 million agza tanyşmagy aňsatlaşdyrmak üçin köp işleýän tanyşlyk programmasynda ýekelikde duşuşmakdan lezzet alarsyňyz.* App Anni we Techcrunch-iň pikiriçe, Zoosk ähli döwürde girdeji gazanan 1-nji iOS tanyşlyk programmasydyr:* Zoosk Wallethub tarapyndan '2021-njy ýylyň iň gowy tanyşlyk programmasy' diýlip yglan edildi: https://wallethub.com/blog/best-dating-apps/19745/Localerli aýdymçylaryň näme üçin Zoosk-a synanyşýandygyny özüňiz görüň…* Halaýanlaryňyza we islegleriňize esaslanýan şahsylaşdyrylan SmartPick ™ tanyşdyryşlary.* Zoosk-yň Surat barlamak aýratynlygy, agzalara suratlaryna meňzeýändigini tassyklamak üçin wideo selefi ibermäge mümkinçilik berýär.* Adamlar bilen tanyşmagyň has köp usuly - halaýanlaryňyza çalt gabat geliň ýa-da gözläň.* Bedeniň görnüşi, dini, beýikligi we başgalary öz içine alýan ösen gözleg opsiýalary.* Gerek wagty size kömek etmek üçin peýdaly müşderi goldaw topary.1-nji tanyşlyk programmasy, öz stiliňize has köp ýekelik tapmaga kömek etsin.Zoosk-yň özüni alyp barşyny deňeşdirmek ™ tehnologiýasy 40 milliondan gowrak agzanyň hereketlerinden yzygiderli öwrenýär, şonuň üçin sizi has ähtimal hasaplaýan adamlar bilen gurup bileris.Ilki bilen ™ gelýärŞu gün ýazylyň!Tölegli abonent boluň we şu artykmaçlyklardan peýdalanyň:* Beýleki abonentler bilen söhbetdeşlik.* SmartPicks-ä hawa diýiň.* Seni kimiň görendigini görkeziň.Abunaýazylyşbahalary **1 aýlyk abuna: 29.99 $3 aýlyk abuna: 59.99 $6 aýlyk abuna: 74.99 $12 aýlyk abuna: 99.99 $Bu 'yssy waxxed' tomus şol ýere gaýdyp gelmek üçin iň gowy tanyşlyk saýtlary"6'1" diýýän Roast Tinder bios, sebäbi bu "isleýän zadyňyzyň hemmesi möhümdir, ýöne biziň köpümiz onlaýn tanyşlygymyz üçin minnetdar.Käbir adamlar onlaýn tanyşlygyň diňe şahsyýetde bolup biläýjek şol söhbetdeşlikden daşlaşýandygyny öňe sürýärler. Itöne bu barada oýlansaňyz, onlaýn tanyşlyktehniki taýdanbaşga adamlar bilen duşuşmadyk adamlar bilen ýüzbe-ýüz gürleşmäge kömek edýär. Hakyky bolalyň: Hemmämiziň romantiki romanyň ýakymly duşuşmagyny isleýşimiz ýaly, olar köplenç beýle bolmaýar. Pandemiýa sebäpli bir ýyllyk izolýasiýa we sosial aralyklara eýe bolmagymyzyň peýdasy ýok. Her niçigem bolsa, tanyşlyk programmalary täze birine duşmak basyşyny azaltmak üçin peýdaly ädimdir, esasanam içerki adamlar ýa-da sosial aralyk düzgünlerine eýerýän adamlar üçin.Millionlarça profilde ýoldaşyňyza duş gelýän häzirki zaman serpaýlygy, siziň pikir edişiňizden has ähtimal: Stenfordyň iki sosiology onlaýn tanyşlygyň resmi taýdan ABŞ-ly jübütleriň iň meşhur usulydygyny anykladylar. 2021-nji ýylda geçirilen gözlegde, gomoseksual jübütleriň 39 göteriminiň we bir jynsly jübütleriň 60 göteriminiň ilkibaşda onlaýn duşuşandygyny, dostlaryň ýa-da işde ýa-da mekdepde duşuşmak ýaly köne, adaty usullaryň sanyny ýeňip geçendigi anyklandy.Baglanyşygyňgörnüşleribaradaky beýleki soňky gözlegler,onlaýn tanyşlygyň diňe ýüzleý faktorlara esaslanandygy baradaky köne argumentlere çalt zarba urýar, kimdir biriniň profil suratynyň näderejede yssydygy: Onlaýn ýagdaýda duşuşýan adamlar biri-birine gabat gelmek ähtimallygy ýokarydyr. düwün baglamagy, sagdyn durmuş gurmak mümkinçiliginiň has ýokarydygyny, ýagny MIT Tehnologiýa synynda getirilen bu gözlegiň netijesine görä. Stenfordyň başga bir gözleginde, onlaýn duşuşan gomoseksual jübütleriň, oflayn tanyşan jübütlere garanyňda has çalt durmuşa çykýandyklary anyklandy.Elbetde, onlaýn duşuşmak är-aýalyň aýrylmajakdygyny ýa-da profili bolanlaryň hemmesiniň bu ädimde hereket etmäge synanyşýandygyny kepillendirmeýär.Hiç kim onlaýn tanyşlygyň gün ýaşmagyna münmegi kepillendirýän üýtgeýjidir öýdemok.Emma ylmy-barlagýokylalaşyjylyk barlag we Açyk uçlu tertibi soraglar tagallalary we dogruçyllygy goýdy isleýän adamlar çynlakaý has taýýar bolup biljekdigini görkezýär.Profiliňizdäki maglumatlaryňdürlüligiwehiliKöp ýagdaýlarda bu jikme-jik profillerden alyp boljak maglumatlaryň mukdary, kimdir biri bilen tanyşmagyň "adaty" döwründe görkeziljeklerden has köp. "Çaga dogurmak isleýärsiňizmi" diýlen zat, geljegiňizi kimdir biri bilen kesgitläp biljek ägirt uly maglumat, ýöne duýgulary başdan geçirýänçäňiz ýa-da ene-atalary bilen duşuşýançaňyz, beýle agyr temanyň gozgalmazlygy gaty ähtimal. .Şeýle-de bolsa, köp sanly tanyşlyk saýty, hasaba alyş döwründe (şeýle hem beýleki oňaýsyz soraglar ýaly) çagalar hakda soraýarsyňyz, belki-de, sizden tapawutly maksatlary bolan biri bilen gabat gelmez. et. Edil şonuň ýaly, OkCupid-iň käbir gabat gelişleri syýasy we jemgyýetçilik adalat garaýyşlaryna esaslanýar. Kimdir biriniň öýde ýarag saklaýandygyny ýa-da ilkinji gün sanjymlara garşydygyny anyklarsyňyzmy? Nothtimal däl, ýöne “OkCupid”, “Facebook” -da söweşe başlajak adamyňyz bilen piwo almaga ibermejekdigine ynanýarsyňyz.Mundan başga-da, häzirki olja jaňyňyz adam ýaly sorulmasa elmydama gowy.Diňe bir gysga we gysga bir zat üçin bolsaňyz-da, ýönekeý bir bio ýa-da Hinge buz döwüjilerinden toplap bilýän şahsyýetiňiz, wagtyňyza kimiň mynasypdygyny size habar berip biler - hatda şol wagt "Siz ýokarda" ? "sagat.Cyberdatingexpert.com-yň tanyşlyk hünärmeni we baş direktory Julie Spira, onlaýn adamlar bilen duşuşmagyň hemişe aňsat däldigini aýdýar.Ol biler - 1994-nji ýyldan bäri müşderilere onlaýn söýgi tapmaga kömek edýär."Adamlarda jübi telefonlary we noutbuklar ýokdy we bu proses adamlar öýlerine gaýdyp, haýal girip, kimiň ýazandygyny we yzyna ýazjakdygyny görer". "Söýüşmek prosesi has haýaldy, şonuň üçin ilkinji gatnaşygyndan başlap, söýüşmek üçin ep-esli wagt gerekdi. Üstesine-de, şol günler onlaýn tanyşlyk bilen baglanyşykly kemsidiji zat bardy. Tanyşanlaryňyza aýtmadyňyz är-aýal, ýa-da ýoldaş, hatda onlaýn sene. "Şondan bäri ritorika uzak ýol geçdi we sanly tanyşlyk peýza .y adamlaryň üýtgeýän zerurlyklary bilen ösdi.“OkCupid”, potensial gabat gelýän ses berişligiň köp adam üçin romantiki taýdan möhümdigine düşündi.Aýal-gyzlar öz habarlaryny gysganç birinji hatarlar bilen üflemekden bizar boldular, şonuň üçin Bumble geldi.Kofe Bagel bilen duşuşýar, diňe göwnüňizden turan adamlar size habar berip bilerler we adamlaryň üstünden geçmek boş wagtyňyzy almaz."Tindering" indi işlik, ýöne bu siziň ýeke-täk mümkinçiligiňizden uzak.Onlaýn tanyşlyk wagt we güýji talap edýärBagtly bolsaňyz, derrew ajaýyp bir oýun taparsyňyz, ýöne bu adatça işlemeýär.Onlaýn oýunlar hakda özüňiz tanyş bolan nätanyş adamdan has köp bilýän bolsaňyz, çalt tanyşlyk profiliniň size aýdyp biljek köp zady bar.Sahypalar we programmalar bilen tanyşmak, gabat gelýän potensial hyzmatdaş tapmagy aňsatlaşdyryp biler, emma henizem tanyşýar.Hemmeler gymmat bahaly daş bolmaz.Bumble ýaly programmalar haýsy gatnaşygy gözleýändigiňizi görkezmäge mümkinçilik berýän bolsa, beýlekiler beýle däl, şonuň üçin diňe bir zady gözlemeýändigiňize düşünmek üçin kimdir biri bilen çykyp bilersiňiz.Bu dating saýtlary adam diýip jogap berdibolansiziň bilen şol bir zat üçin ideal.Olary tapmak üçin tanyşlyk programmasyny ulanmak, köçede ýa-da barlarda nätanyş adamlara baryp, gatnaşyk gözleýändiklerini soramakdan has aňsatdyr.Programmalar we tanyşlyk web sahypalary, tanyşlyk howuzyňyzy giňeldýär we gündelik durmuşyňyzda tebigy ýagdaýda girip bilmejek meňzeş gyzyklanma bildirýän adamlar bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär.Birini tapmak üçin size azajyk sabyr gerek bolup biler.AI esasly ýa-da gen gabat gelişine entek ýetip bilmedik, ýöne has manyly oýunlary (ýa-da has çalt, has ygtybarly baglanyşyklary) ýeňilleşdirýän häzirki zaman aýratynlyklary soňky bäş ýylda-da ýüze çykdy.Häzirki wagtda ulanýan tanyşlyk saýtyňyzdan ýa-da programmaňyzdan doýýan bolsaňyz ýa-da nireden başlajagyňyzy bilmeýän bolsaňyz, tanyşlyk saýtlary we wagtlary üçin iň ähmiýetli programmalar üçin iň esasy saýlamalarymyzy gözden geçiriň:Zoosk ýerli tanyşlyk programmasy 17+40 million agza bilen iň ygtybarly we iň gowy halkara tanyşlyk programmalarynyň biri.Lesbiýan, geý ýa-da göni bolsaňyzam, sizi ýekelik bilen deňeşdirip, söýgi tapmaga kömek edip bileris.Zoosk, bir maksat bilen halkara tanyşlyk programmasy: adamlara birikmäge kömek etmek.Süpüriň, deňeşdiriň, söhbet ediň we jenaýatda indiki ýoldaşyňyzy tapmaga taýyn boluň.Diňe tötänleýin ýoldaş gözleýärsiňizmi ýa-da beýleki ýarysyňyz, adamlara ýakyn, täze adamlar we ýekelikde tanyşmak üçin gyzykly, ygtybarly we aňsat ýol hödürläp, iň gowy durmuşlaryny ýaşamaga kömek edýäris.HOWPSUZ TANAMAK ÜÇIN SÖ .GI- Suraty barlamak guralymyz, gürleşýän adamyňyzyň profil suratyna meňzeýändigine ynam döretmek üçin bar.Agzalarymyzyň kimdigini anyklamak üçin telefon belgisini we sosial media hasabyny tassyklaýarys.- Utgaşyklyga esaslanýan gabat gelýänleri tapmak ýa-da gözleýän zadyňyzy tapmak üçin ösen süzgüçlerimizi synap görmek üçin SmartPick ™ ulanyň.Söhbetdeş bolmak isleýän birini tapanyňyzdan soň, buz döwýänlerimizden birini synap görüň, habar ýazyň * ýa-da sowgat iberiň *!Internetde söýgi gözleýän biri bilen duşuşmak üçin iň gowy tanyşlyk programmalarynyň biri.Indi manysyz süpürgiçler ýok: Zoosk-i göçürip alyň we taýyn boluň, sebäbi kimdir biri bilen duşuşmak bary-ýogy bir basmakdyr.- Işleýär!2021-njy ýylda 56,000-den gowrak aýdymçy Zoosk ** -iň kömegi bilen söýgi tapdy -Basichli esasy agzalar edip bilerler:- Agzalaryň suratlaryna serediň- Winkleri we ýürekleri iberiň- Täze adamlary tapmak üçinKaruseleserediňÇynlakaý zatlara geçmäge taýynmy?Şadyýan bolmak we has aýratyn aýratynlyklary bolan adamlar bilen duşuşmak mümkinçiligiňizi ulanyň *:Karusel oýunlarynyaçyň-Profiliňizi ýokarlandyryň- Sowgat iberiň- Habarlarda gowşuryş tassyklamasyny alyňZoosk abonenti bolanyňyzda * edip bilersiňiz:- Baglanyşyklaryňyz bilen söhbet ediň- Özüňizi gören adamlarbilen gulpy açyňwe birikdiriň- Hawa diýiň we SmartPicks ™ bilen söhbetdeşlige başlaňN WHME ÜÇIN HALK ZOOSK SÖVE?? R'' 'Tanyşlyk hyzmaty, profilaçmagy, beýleki ulanyjylar bilen duşuşmagy we potensial oýunlar üçin giň toraçmagyaňsatlaşdyrdy.' '- Mashable'' 2021-nji ýylda işe girizilen Zoosk onlaýn tanyşlyk dünýäsiniň tostyna öwrüldi '' - AskMenÖz pikiriňizi aýtmak isleýärsiňizmi? Zoosk tanyşlyk programmasyny indi göçürip alyň we tolgundyryjy adamlar bilen söhbetdeşlikden lezzet alyň.Gyzykly ýa-da baglanyşyk, söýgi şu ýerde!--------------------------------------------------------- Ulalyp, oňalmadyk ------------------------------------------------* Goşmaça Çykdajylar we awtotäzelenme:- teňňeler ýaly ähli abunalyklar we täzelenmeler (abuna ýazylmak we abunaýazylmazdantäzelenmegi goşmak bilen) möhletiň ahyrynda awtomatiki usulda täzelenýär we size şol bir mukdarda töleg alynýar (goşmaça salgytlar) möhleti gutarmanka azyndan 24 sagat öň awtomatik täzelenmegi öçürip ýatyrmasaňyz.- Hasabyňyzyň sazlamalary arkaly awtomatik täzelenmegi öçüriň. Awto-täzelenmegi öçüreniňizden soň, abunalygyňyz we / ýa-da täzelenmeleriň möhleti gutarar. Has giňişleýin öwrenmek üçin http://www.zoosk.com/tos salgysynda ulanyş şertlerine we http://zoosk.com/help sahypasyndaky soraglarymyza serediň. Şeýle hem, Gizlinlik Policyörelgelerimizi www.zoosk.com/privacy we https://www.zoosk.com/safety salgysynda onlaýn tanyşlyk howpsuzlygy gollanmasynda okaň.Bahalar ABŞ-nyň dollarynda, satuw salgytlaryny hasaba almasaňyz, ABŞ-dan başga ýurtlarda üýtgäp biler we duýduryşsyz üýtgedilip bilner.**: ABŞ-da 56,019 ulanyjy abunalygy bes etmek prosesinde Zoosk platformasynda söýgi tapandyklaryny aýtdy.--------------------------------------------------------- Ulalyp, oňalmadyk ------------------------------------------------Tanyşmak we gatnaşyk barada maslahatlar üçin bizi yzarlaň:> Facebook: https://www.facebook.com/Zoosk/> Instagram: https://www.instagram.com/zoosk/> Sene garyndysy: https: //www.zoosk. com / sene-garyşyk /40 million agza bilen, iň ynamdar we iň gowy halkara tanyşlyk programmalarynyň biri.Lesbiýan, geý ýa-da göni ýeke bolsaňyzam, Zoosk-i indi göçürip alyň we adamlar bilen duşuşmaga taýyn boluň!Zoosk - Täze adamlar bilen tanyşmak üçin onlaýn tanyşlyk programmasy40 million agza bilen, iň ygtybarly we iň gowy tanyşlyk programmalarynyň biri.Lesbiýan, geý ýa-da göni bolsaňyzam, sizi ýekelikde deňeşdirip, söýgi tapmaga kömek edip bileris!🎯tanyş ýerli singleZoosk bir maksady bilen bir dost programmany: kömek adamlar birikdirmek üçin.Süpüriň, deňeşdiriň, söhbet ediň we jenaýatda indiki ýoldaşyňyzy tapmaga taýyn boluň.Diňe tötänleýin ýoldaş gözleýärsiňizmi ýa-da beýleki ýarysyňyz, adamlara täze adamlar bilen tanyşmagyň gyzykly, ygtybarly we aňsat ýoluny hödürläp, iň gowy durmuşlaryny ýaşamaga kömek edýäris.- Howpsuz tanyşmagy ileri tutýarys.Surat barlamak guralymyz, gürleşýän adamyňyzyň profil suratyna meňzeýändigine ynam döretmek üçin bar.Agzalarymyzyň kimdigini anyklamak üçin telefon belgisini we sosial media hasaby tassyklamasyny hem berýäris.- Utgaşyklyga esaslanýan gabat gelýänleri tapmak ýa-da gözleýän zadyňyzy tapmak üçin ösen süzgüçlerimizi synap görmek üçin SmartPick ™ ulanyň.Söhbetdeş bolmak isleýän birini tapanyňyzdan soň, buz döwýänlerimizden birini synap görüň, habar ýazyň * ýa-da sowgat iberiň *!Adamlar bilen duşuşmak ýa-da onlaýn söýgi gözlemek üçin iň gowy tanyşlyk programmalarynyň biri.Indi manysyz süpürgiçler ýok: Zoosk tanyşlyk programmasyny göçürip alyň we taýyn boluň, sebäbi kimdir biri bilen duşuşmak bary-ýogy bir basmakdyr.Işleýär!2021-njy ýylda 56,000-den gowrak aýdymçy Zoosk ** -iň kömegi bilen söýgi tapdyZZoosk-a mugt goşulyňbasichliesasy agzalar bu aýratynlyklara girip bilerler:- Agzalaryň suratlaryna serediň- Winkleri we ýürekleri iberiň- Täze adamlary tapmak üçin Karusel ulanyňSeriousÇynlakaý zatlara geçmäge taýynmy?Şadyýan bolmak we has aýratyn aýratynlyklary bolan ýerli aýdymçylar bilen tanyşmak mümkinçiligiňizi ulanyň.- Karusel gabat gelýänleriaçyň-Profiliňizi ýokarlandyryň- Sowgat iberiň- Habarlarda gowşuryş tassyklamasyny alyňZoosk abonenti bolanyňyzda * edip bilersiňiz:- Baglanyşyklaryňyz bilen söhbet ediň- Özüňizi gören adamlarbilen açyňwe birikdiriň- Hawa diýiň we SmartPicks ™ bilen söhbetdeşlige başlaňPeopleNäme üçin adamlar Zoosk tanyşlyk programmasyny gowy görýärler'' Tanyşlyk hyzmaty, profilaçmagy, beýleki ulanyjylar bilen duşuşmagy we potensial oýunlar üçin giň toraçmagyaňsatlaşdyrdy. '' - Mashable'' 2021-nji ýylda işe girizilen Zoosk onlaýn tanyşlyk dünýäsiniň tostyna öwrüldi '' - AskMenÖz pikiriňizi aýtmak isleýärsiňizmi? Zoosk tanyşlyk programmasyny indi göçürip alyň we tolgundyryjy adamlar bilen söhbetdeşlikden lezzet alyň. Gyzykly ýa-da baglanyşyk, söýgi şu ýerde!--------------------------------------------------------- Ulalyp, oňalmadyk --------------------------------------------------------- Ulalyp, oňalmadyk -------: * goşmaça tölegleri we awtomatik täzelemekşol wagt üçin möhletiniň ahyrynda täzelemek awtomatiki usulda (abuna ýok abuna döwrebaplaşdyrmak we döwrebaplaşdyrmak, şol sanda) mysal üçin teňňe Ähli abuna we yükseltmeleri we ýene ýagdaýynda tölegler - möhleti gutarmanka azyndan 24 sagat öň awtoulag täzelenmesini öçürip ýatyrmasaňyz, şol mukdarda (degişli salgytlary goşmak bilen).- Hasabyňyzyň sazlamalary arkaly awtomatiki täzelenmäni öçüriň.Awto täzelenmegi öçüreniňizden soň, abunalygyňyz we / ýa-da täzelenmeleriň möhleti gutarandan soň gutarar.Has giňişleýin öwrenmek üçin http://www.zoosk.com/tos salgysynda ulanyş şertlerine we http://zoosk.com/help sahypasyndaky soraglarymyza serediň.Şeýle hem, Gizlinlik Policyörelgelerimizi www.zoosk.com/privacy we https://www.zoosk.com/safety salgysynda onlaýn tanyşlyk howpsuzlygy gollanmasynda okaň.Bahalar ABŞ-nyň dollarynda, satuw salgytlaryny hasaba almasaňyz, ABŞ-dan başga ýurtlarda üýtgäp biler we duýduryşsyz üýtgedilip bilner.Dating Söýüşmek we gatnaşyk barada maslahatlar üçin bizi yzarlaň:- Facebook: https://www.facebook.com/Zoosk/- Instagram: https://www.instagram.com/zoosk/- Sene garyndysy: https: //www.zoosk .com / date-mix /40 million agza bilen iň ynamdar we iň gowy tanyşlyk programmalarynyň biri.Lesbiýan, geý ýa-da göni ýeke bolsaňyzam, Zoosk-i indi göçürip alyň we adamlar bilen duşuşmaga taýyn boluň!2021-nji ýyl üçin iň gowy tanyşlyk programmalaryTötänleýin baglanyşyk, çynlakaý gatnaşyk ýa-da nika gözleýän bolsaňyzam, esasy bäsdeşleriň hemmesini synagdan geçirdik, şonuň üçin senä sarp edip boljak wagtyňyzy ýitirmeli dälsiňiz.Iň gowy saýlanlarymyzUzak möhletli gatnaşyklar üçin iň gowusyDuşuşykTötänleýin tanyşmak üçin iň gowusyTinderAýal-gyzlar bilen tanyşmak üçin iň gowusyBumbleOwadan profiller üçin iň gowusyÇeňňekNerdy tanyşmak üçin iň gowusyKippoPikirli soraglar üçin iň gowusyOkCupidSynagçylar üçin iň gowusyeharmony“Facebook” ulanyjylary üçin iň gowusyFacebook TanyşlykÇäksiz habarlaşmak üçin iň gowusyPOF (Balyk köp)Çalt anketalar üçin iň gowusyEliteSinglesUzak möhletli gatnaşyk gözleýärsiňizmi ýa-da çalt olja jaň edýärsiňizmi, ol ýerde hemmeler üçin tanyşlyk programmasy bar.Giper-spesifikasiýa - “FarmersOnly”, “JDate”, “3Fun” -dan başlap, has giň tor açýan umumy gözden geçirýänlerimize çenli, durmuşyňyzyň söýgüsini tapmak üçin näme bilmeli ... ýa-da diňe gijä bolan söýgiňiz?Barlar, gijeki klublar we beýleki adaty ýygnak ýerleri açylyp başlap biler, ýöne olar nä derejede howpsuz?Tanyşlyk saýtlary we programmalary şu günler täze hyzmatlaryň elmydama köpelmegi bilen gitmegiň ýoludyr.Diňe penşenbe güni işleýän tanyşlyk programmasy?Bu nähili düşünje!Köpleriň hatda soň düşündirşimiz ýaly COVID-den soňky dünýäde tanyşmak üçin ýörite hödürlän ýörite wideo hyzmatlary bar.Köp saýlaw bilen, ajaýyp, söýgüli oýnuňyzy nädip tapyp bilersiňiz?Tanyşlyk programmalary bilen başlamakIlki bilen karar bermeli zadyňyz, ygrarlylyk derejäňizdir. Inagny, ýüregiňi bulaşdyrmak üçin näçe tölemek isleýärsiň? Käbir programmalar, “Balyk köp” ýaly profilleri görmäge we mugt habar ibermäge mümkinçilik berýär. Beýlekileriň köpüsi, potensial oýunlaryňyzy zarýad bermezden görmäge mümkinçilik berýär, ýöne hakykatdanam çäklendirmesiz olara ýetmek isleseňiz, esasanam gyzyklanma bir taraply bolsa, sizi gorkuzýar we abuna ýazylýar. Bu ýerde gözden geçirýän programmalarymyz üçin aýlyk tölegleriň bahasy 10 dollardan 40 dollar aralygynda bolsa-da, köpüsi alty aý ýa-da bir ýyl ýaly uzak möhletli abuna ýazylsaňyz, arzanladyş hödürleýär. (Ygrarlylykdan gorkmaýarsyňyzmy?)Soňra ähli goşmaçalar bar.Görnüşler - gözleg netijelerinde reýtingiňizi ýokarlandyrmak üçin tölemäge mümkinçilik bermek, kimdir biri bilen hakykatdanam gyzyklanýandygyňyzy ýa-da hakykatdanam gyzyklanýandygyňyzy habar bermek ýa-da sag süpürmek bolmaly öýdýän gorkunç çep süpürgi aýyrmak - size çykdajy eder. goşmaça.Käbir programmalar özlerini mugt mahabatlandyryp bilseler-de, hemmesi ahyrynda sizden bir pul almaga synanyşýarlar.Diňe “Facebook Dating” düýbünden mugt we diňe bar bolan şahsy “Facebook” profil maglumatlaryňyzy walýuta hasaplamasaňyz.Özüňi satmakAslynda özüňizi şol ýerde goýmak we profil döretmek barada aýdylanda, ähli programmalar esaslary soraýarlar: ady, ýaşy, ýeri, suraty, özüňiz hakda gysga gürrü and we (adatça) çilim çekýän adama durup bilýän bolsaňyz. Mundan başga-da, birneme kynçylyk döredip biler. Käbir programmalar, Tinder ýaly, suratlara şahsyýetden has ýokary baha berýär. Beýlekiler, sazlaşyk ýaly, oýnuňyza göz aýlamakdan ozal tükeniksiz anketany doldurmaga mejbur edýärler. Beýlekiler, Zoosk ýaly, gaty az zat soraýarlar, hakykatdanam sizi meňzeş söýgi gözleýänler bilen deňeşdirmek üçin näme ulanylýandygyna haýran galarsyňyz.“Cis-hetero” tanyşlyk howzuna düşmeseňiz, bu ýerde gözden geçirilen programmalaryň köpüsiniň öz içine alýandygyny bilip begenersiňiz.Hatda eharmoniýa ahyrsoňy bir jynsly jübütlere mümkinçilik berýär.Şeýle-de bolsa, käbirleri LGBTQ jemgyýetine beýlekilerden has dost.Mysal üçin, “OkCupid” ulanyjylary erkek ýa-da aýal bolmak, şol sanda Hijra, genderfluid we iki ruhly saýlamalary saýlamaga mejbur etmekden has ýokarydyr.Beýleki programmalar jyns we jyns aýratynlyklaryndan başga şahsyýetleri nyşana alýar.Mysal üçin, Kippo-nyň oňaýsyz aýratynlyklary oýunçylary özüne çekýär, SilverSingles bolsa EliteSingles-i uly tomaşaçylar üçin täzeden işleýär.Birikmegiň wagtyŞol ajaýyp selefi saýlap, geljekki ýoldaşyňyza iň gowy häsiýetleriňizi satmak üçin abzas ýazanyňyzdan soň, göz aýlamagyň wagty geldi. Bu programmalaryň arasyndaky uly tapawutlar görünýär. Mysal üçin, “Tinder”, meşhur gyzgyn ýa-da süýşmeýän interfeýsi bilen, indiki senäňizi tapmagy çalt we aňsatlaşdyrýar. Bumble, beýleki tarapdan, ähli güýji aýallaryň eline berýär; Erkekler, ilkinji gezek gyzyklanma bildirmese, aýal bilen habarlaşyp bilmeýärler. Beýlekiler, “Match” we “OkCupid” ýaly, yzarlamaga gitmezden ozal ulanyjynyň şahsyýetine (ýa-da iň bolmanda size hödürlemegi ýüregine düwen şahsyýetine) çuňňur girmäge mümkinçilik berýän berk profilleri bar. Hinge ulanyjylara wizual we tekstiň ajaýyp garyndysy bolan profilleri döretmäge mümkinçilik berýär.Indi tanyşlyk howzuna göz aýlap, şol aýratyn birine gözüňizi açanyňyzdan soň, oky dişlemegiň we hakykatdanam olara ýüzlenmegiň wagty geldi. Her bir programma gyzyklanmany görkezmegiň dürli usullaryny hödürleýär. Duşuşyk, beýleki bir agzanyňyza mugt göz aýlamaga mümkinçilik berer we köp balyk habarlaşmak üçin töleg almaýar. Tanyşlyk programmalarynyň köpüsinde, ulanyjylaryň ikisi-de biri-birini halasa, habarlaşma adatça mugt bolýar. Şeýle-de bolsa, mugt ulanyjylar günde diňe köp halanýar, Hinge aýratyn çäklidir. Beýleki ýagdaýlarda, ýüz tutanyňyz üçin töleg alynar. Duýgularyňyzy söz bilen aýtmaga taýyn däl bolsaňyz, Bumble size Bumble teňňelerini geljekki oýunlara, pop üçin 2 dollara ibermäge mümkinçilik berýär. Zoosk, profillere anonim göz aýlamak, şeýle hem öz profiliňizi görenleri sylaglamak (elbetde goşmaça töleg üçin) teňňeleri satyn almak üçin birneme gysganç görnüşi hödürleýär.Aragatnaşykda bolmak2021-nji ýyldaky ýaly, bu hyzmatlaryň hemmesi, hatda onlarça ýyllyk “Match” hem iPhone programmalaryny, hem-de Android programmalaryny hödürleýär.Köpüsiniň işde bolanyňyz üçin iş stolunyň kärdeşleri hem bar we dynç günleri trestini düzmek üçin elektron tablisadan dynç almak isleýärsiňiz.Programma we iş stoly interfeýsleriniň arasynda işlemegiň düýpgöter üýtgäp biljekdigine göz ýetiriň.Mysal üçin, “Tinder” -iň brauzer wersiýasynda süýşürmek ýok.“Facebook Dating” we “Hinge”diňeykjam programmalar hökmünde elýeterlidir.Bu programmalary guranyňyzdan we hyzmatlara ýazylanyňyzdan soň, köp sanly habarnamalara we e-poçta taýýarlaň. Käbirleri, gündelik oýun teklipleri ýaly, peýdaly bolsa, käbirleri, alýan her täze "halaýşyňyzy" aýdýan duýduryşlar ýaly, bizar edip biler. Gowy tarapy, programmalaryň hersindäki sazlamalar menýusyna burawlap, bu duýduryşlary aňsatlyk bilen düzedip bilersiňiz.Internetden nätanyş adamlar bilen duşuşmagy öz içine alýan islendik iş, käbir howpsuzlyk töwekgelçiligini döredýär.Zäherli ýagdaýa düşen bolsaňyz we aragatnaşygy kesmeli bolsaňyz, bu programmalaryň hemmesi size duýduryş bermedik ulanyjylary blokirlemäge we habar bermäge mümkinçilik berýär.Bu hyzmatlar öz profilini barlamaga we islenilmeýän ýerliksiz materiallaryň peýda bolmazlygy üçin synanyşýar.AI bilen ýalaňaçlygy bulaşdyr.Tinder, aýratyn bir erbet günüňizde bolsa, gyssagly kömek hyzmatlaryny gizlin duýduryş bermäge mümkinçilik berýär.Hatda üçünji tarap çözgütleri hem bar.UrSafe, oýunlary bilen şahsy duşuşmak isleýän onlaýn datçiler üçin aýratynlyklary bolan elsiz, ses bilen işjeňleşdirilen şahsy howpsuzlyk programmasy.Ellerimizi ulanmazlyk, indiki bölümimize getirýän wirusly pandemiýa wagtynda has özüne çekiji.Sosial aralykda tanyşmakSöýüşmek ýeterlik kyn bolmadyk bolsa, häzirki wagtda dowam edýän COVID-19 epidemiýasy bilen jemgyýetçilik durmuşymyz gowulaşdy.Iň gowusy, onlaýn tanyşlyk hakyky durmuşda duşuşmaga sebäp bolmaly.Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda her kimiň etmeli işi öýde galmak we bu tanyşlyk programmalary üçin gaty bir kynçylyk döredýär.Umumy syýahat maksatly arzuwlaryň üsti bilen birikmek üçin tanyşlyk programmasy bolan “Fairytrail” ulanylyşynyň birneme artandygyny gördi.Iň gönümel wirtual tanyşlyk çözgüdi, diňe habarlaşmagyň ýerine iň bolmanda biri-biriňizi ýüzbe-ýüz görmäge mümkinçilik berýän wideo söhbetdeşlikdir.“Bumble”, “eharmony”, “Match” we “Balyk köp” hemmesi wideo söhbetdeşligi hödürleýär.Has anyk maksatly diňleýjileri bolan programmalar bu aýratynlygy, diňe ykjam musulman tanyşlyk programmasy Muzmatch-y öz içine alýar.Snack, TikTok stilindäki wideo funksiýasyny tanyşlyk profilleri bilen tanyşdyrýar.Wideo söhbetdeşligi bolmadyk programmalar hem krizisi özbaşdak ykrar edýärler.Hinge ulanyjylara başga bir programmada wideo söhbet gurmaga mümkinçilik berýär.Tinder, çäkli wagt üçin mugt kollej synpdaşlary ýa-da beýleki ýurtlardaky adamlar bilen duşuşmaga mümkinçilik berýär.OkCupid, pandemiýa nähili garşy durýandygyňyz barada şahsyýet soraglaryny goşdy.“Facebook Tanyşlyk” ulanyjylary, “Messenger” ýa-da “Karantin jübütler” üçin ýörite “Synag Tuned” ýaly beýleki “Facebook” aragatnaşyk programmalaryny ulanmagy saýlap bilerler.Haýsy tanyşlyk programmasyny ulanmaly?Tanyşmak gaty agyr iş, şonuň üçin iň meşhur programmalaryň 10-syna çuňňur çümüp, siziň üçin käbir işleri etdik.Meşhurlar üçin tanyşlyk programmasy bolan “The League” -e girmek üçin meşhur däldik.Her kimiň zerurlygy we islegi başga, şonuň üçin her bir programma size laýyk bolmaz.“Match” we “Tinder” ikisi hem redaktorlaryň saýlamagydyr, sebäbi olar öz ugurlarynda ýokary derejededir: dowamly gatnaşyklar we çalt baglanyşyk.Beýleki programmalaryňam güýçli taraplary bar we çuňňur synlarymyzy okap has köp zat öwrenip bilersiňiz.Işler netije bermese, iň gowy bölüniş programmalarynyň hem sanawy bar.ZooskZoosk, 25 dilde we 80-den gowrak ýurtda onlaýn tanyşlyk hyzmatydyr.[2] Kompaniýany esaslandyryjylar Şaýan Zadeh we kompaniýany 2021-nji ýylyň dekabryna çenli dolandyran Aleks Mehr.[4] 2021-njy ýylyň iýulynda Zoosk Spark Networks SE-iň bir bölegi boldy.MazmunyTaryh [redaktirlemek]Zoosk 2021-nji ýylyň dekabrynda işe başlady. Ony esaslandyryjylar Şaýan Zadeh we Aleks Mehr kompaniýanyň baş direktorlarydy. Ikisi-de bilimini dowam etdirmek üçin ABŞ-a göçüp gelen eýranly immigrantlar. [5] [6] [7] Zadeh we Mehr, Eýranyň Şerif Tehnologiýa Uniwersitetinde aspirant bolup duşuşdylar we Merilend uniwersitetiniň aspiranturasynda okamak üçin bilelikde ABŞ-a gitdiler. [8] Zadeh Merilend uniwersitetiniň kompýuter, matematika we tebigy ylymlar kollejiniň bir bölegi bolan kompýuter ylymlary boýunça magistr derejesini gutarandan soň Microsoft-da işledi. Mehr magistr derejesini we PhD derejesini aldy we soňra NASA-da işledi. Mehr Berkeli şäherindäki Kaliforniýa uniwersitetiniň biznes mekdebinde okady, ýöne Zooskda işlemekden ýüz öwürdi. [9]2021-nji ýylyň aprelinde Zoosk 100 million dollar maýa toplamak isläninde ilkinji köpçülige hödürlemek üçin S-1 resminamalaryny tabşyrdy. [10] S-1-de kompaniýa 2021-nji ýyldaky girdejisiniň 178,2 million dollardygyny, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 63 göterim ýokarlandygyny we ýitgileriň 87 göterimden 2,6 million dollara çenli azalandygyny habar berdi. [10] 27 million agzasy bar, şolardan 650,000 abonent töleýärdi we agzalygy ýylsaýyn 44% ösýärdi. [10] [11] Zoosk ýok. 1 girdeji gazanan tanyşlyk programmasy we Apple iOS App Store-da iň köp girdeji gazanan 25 programma. [11]Zoosk 2021-nji ýylda toplanan 200 million dollar girdejisine we geçen ýylky girdejisine garamazdan 2021-nji ýylda pul ýitirdi. Bu kompaniýanyň giňeltmek we aşa köp işlemek üçin aşa köp çykdajy etmegi bilen baglanyşykly.Şeýle hem, kompaniýa girdejiniň ähmiýeti ýok başlangyç prinsipinde işleýärdi.Kompaniýadaky bu kynçylyklar bilen Zoosk dekabr aýynda IPO-ny ýatyrdy.2021-nji ýylyň ýanwar aýynda işgärleriniň 15% -ini işden aýyrdylar.Girdejini gowulandyrmak üçin kompaniýa 2021-nji ýylyň noýabr aýynda habar ibermek üçin tölegli agzalygy talap etdi.[4]2021-njy ýylyň 21-nji martynda “Spark Networks SE” (tanyşlyk markalarynyň portfeli bolan global tanyşlyk kompaniýasy) Zoosk-ny satyn almak barada anyk şertnama yglan etdi.[12] Ylalaşyk 2021-njy ýylyň 1-nji iýulynda tamamlandy we girdeji boýunça Demirgazyk Amerikanyň ikinji uly tanyşlyk kompaniýasyny emele getirdi.[13]Önüm [redaktirlemek]Zoosk-da iOS we Android programmasy we iş stoly söhbet müşderisi bar. Zoosk ulanyjylara hyzmatdaş tapmaga kömek etmek üçin uly maglumatlary we algoritmiki maslahat beriş tehnologiýasyny ulanýar. [11] Onuň "eýeçilik häsiýetini deňeşdirmek hereketlendirijisi", has takyk gabat gelmäge kömek etmek üçin ulanyjylaryň basmagyndan, habarlaşmagyndan we beýleki hereketlerinden öwrenýär. [11] Zoosk ulanyjylaryndan näçe köp maglumat alsa, teklipleri şonça gowy bolup biler. [11]2021-nji ýylyň awgust aýynda Zoosk ulanyjylaryň "10 ýaş kiçi ýa-da 20 kilo has ýeňil suratlaryny goýmazlygy" üçin döredilen Surat Barlamak hyzmatyny goşdy.[14] Suraty barlamak üçin ulanyjylardan daşky görnüşlerini dürli tarapdan ýazga almak üçin wideo selfi almagy haýyş edilýär.Zoosk moderatorlary soňra ulanyjynyň profil suraty we wideo gabat gelýändigini kesgitleýärler.Şeýle edenlerinde, ulanyjy suratlarynyň gapdalynda ýaşyl çek alýar.[14] Bu aýratynlyk ilki Zoosk iOS programmasyna, soň bolsa Android-e çykaryldy.[15]2021-nji ýylyň ýanwar aýynda Zoosk ABŞ-nyň harby gullugynyň agzalarynyň ýagdaýyny barlamak üçin “Insignia” -ny işe girizdi.[16] Bu aýratynlyk, esasanam romantik kezzaplyklar bilen baglanyşykly ogurlanan edermenlikleri azaltmak üçin niýetlenendir.[17]Zoosk ulanyjylary 18 we ondan uly.[18] Gatnaşmagy höweslendirmek üçin oýun we meşhurlyk derejelerini ulanýar.[19]Maliýeleşdirmek [redaktirlemek]Zoosk-yň maýadarlaryna Bessemer Wenture Partners, ATA Ventures we Kengan Partners girýär.[6] Kompaniýa 60 million dollardan gowrak maýa toplady.[11]Bahanyň modeli [redaktirlemek]2021-nji ýylyň noýabr aýyna çenli Zoosk programmany ulanyp başlamak we başga bir adama habar ibermek üçin hiç hili töleg tölemedi.2021-nji ýylyň noýabr aýyndan başlap, adam başyna ilkinji habardan daşgary aragatnaşyk we özara gatnaşyk premium (ýagny tölegli) abuna ýazylmagyny talap edýär.[4] [20]Baýraklar we ykrar etmek [redaktirlemek]2021-nji ýylda Zoosk, Inc-iň sanawynda Amerikanyň iň çalt ösýän hususy kompaniýalarynyň 5000 sanawyna girdi.1660. [21]2021-nji ýylda “San-Fransisko Business Times” Şaýan Zadeh-i “Bay Area” telekeçileriniň 40-dan kiçi sanawyna goşdy.[22]"The Wall Street Journal"Zoosk nomeri29 “Indiki uly zat 2021” - Wençura tarapyndan maliýeleşdirilýän iň gowy 50 kompaniýanyň sanawynda, geçen ýyl 42-nji orundan.[5] [6]Nigeriýa tanyşlyk saýty, ýeke erkekler we aýallar bilen flirt söhbetdeşlikWindows telefonlaryny ulanýan köp sanly nigeriýaly, Badoo hristianyň Windows dükanyndan göçürilýändigini eşidip begener.Tinder, dünýäde bar bolan iň esaslandyrylan tanyşlyk naija.Duşuşyk bar bolsa, Tinder size habar berer we tanyşmak olar üçin meşhur hristian bolup biler. Şeýle-de bolsa, “Google Trends” Lagosda we Abujada ulanyjylaryň Tinder bilen baglanyşykly adalgalaryň çalt ýokarlanýandygyny gözleýändigini görkezýär. “BlackBerry” ulanyjylary, “Tinder” programmasynyň “BlackBerry OS” üçin elýeterli däldigini bilip, alty sany lapykeç bolar. Sahypalar ykjam üçin iň gowy Nigeriýa tanyşlyk programmalarynyň sanawynda üçünji ýeri eýeleýär. Nigeriýaly ýekelikde nyşana alynmagynyň sebäbi. Döredijisi Emmanuel Okeke, Nigeriýada alty adam doguldy we ulaldy we nigeriýalylar we afrikalylar üçin birek-birege tanyşlyk hyzmatyny hödürlemek üçin “Friendite” -ni döretdi.Gurnamagyň pes derejesi, “Facebook” -da 40-a golaý halanýan “Friendite” -ni lapykeç eder.“Friendite” meşhurlaryň potensialyna ýetmek we ulanyjy bazasyny giňeltmek üçin öz programmasynda gaty niger bolmaly.Enjam bilen tanyşmak: “Friendite” -iň möhüm bir kemçiligi, häzirki wagtda diňe “Android” üçin mugt elýeterli bolmagydyr.“BlackBerry”, “Christian” we “Apple” telefonlaryny ulanýanlar başga wariantlary göz öňünde tutmaly bolarlar.Zoosk, halkara tanyşlyk programmasy bolup, dekabr aýynda 26 milliondan gowrak nigeriýaly nigeriýany ulanýar.Programma 25 dilde we 80-den gowrak ýurtda elýeterlidir.Programma belgileri täsirli naija, aýratyn aýratynlyklar hem täsirli.Meşhur mugt Nigeriýa: Zoosk Nigeriýada näderejede meşhur?Naija, başgaça aýdylanda, Zoosk-yň Nigeriýada kiçi saýtlary bar, ýöne alty sany esasy garşydaşy diýen ýaly däl.Enjamyň elýeterliligi: “Zoosk” saýty “Apple”, “Android” we “Windows” operasiýa ulgamlaryny ulanyp mobillara göçürip alyň.Gynansagam, Zoosk, Android operasiýa ulgamyny ulanmasa, mugt BlackBerry enjamlary elýeterli däl.NAIJing dekabr aýynda işe girizildi we alty aýal-gyzyň hakerlere sezewar bolmagy we näsazlyklar ýaly birnäçe meseläni başdan geçirýän ýaly.NAIJing-iň ýigitleri bu zatlary ýakyn wagtda çözerler diýip umyt edýärin.“Google Play Store” -da 3-den gowrak naija synyna seretseň, NAIJing programmasy ulanyjylaryň gatnaşygyny güýçlendirýär we gowy nigeriýaly aýal-gyzlaryň tanyşlyk depginini gazandyrýar.Gynansagam, bu programma “iPhone” we “Apps” enjamlary üçin elýeterli däl.Gowy jogap.Bu ýerde nigeriýaly nigeriýaly ýa-da meşhurlardan maslahat soraýan ýa-da gatnaşyklar, baglanyşyklar we ş.m.Bize ynan, bu endikli zat.Nigeriýada meşhurlyk: “Facebook” Afrikany gelejek hökmünde görýär.Geçen ýyl Johannesohannesburgda yklymda ilkinji ofisini açdy.Sahypada, Roýter habar gullugy hristianlara görä, Facebook-da Nigeriýada aýda 15 million işjeň ulanyjynyň bardygyny habar berdi.Howpsuzlyk aýratynlyklary Aldawçylaryň ulanyjylary biynjalyk etmeginiň öňüni alýarNigeriýada 90 milliona golaý internet ulanyjysynyň bardygyny göz öňünde tutanyňyzda, bu ummanyň bir damjasydyr.Şeýle-de bolsa, her gün Nigeriýalylaryň köpüsi Facebook-a goşulýar we mazmuny paýlaşmak, dostlar bilen gürleşmek we elbetde tanyşmak üçin saýtlara girýär.Enjam mugt: “Facebook” programmasy “Apple”, “Android”, “BlackBerry” alty sany Windows operasiýa ulgamyny goşmak bilen her ykjam enjamda elýeterli. Rightshli hukuklar goralandyr. Bu material we bu web sahypasyndaky beýleki sanly mazmun, PUNCH-dan deslapky ýazmaça rugsady bolmazdan, nigeriýa naijasyny köpeltmek, neşir etmek, ýaýlyma bermek, gaýtadan ýazmak ýa-da paýlamak bolmaz. Mazmuna geçiň. Jikme-jiklikler üçin şu ýere basyň. Alty hristian işinden çekildi, irden hökümete gaýdyp geldi.E-punch-a ýazylmak üçin şu ýerde tanyşmak. Gowy Scoop: Onlaýn tanyşlyk, ýekelikde islendik ýerde adamlar bilen duşuşmaga mümkinçilik berýär we bu saýlawlaryň hemmesi käbir adamlara söýgi gözlegini beýleki ýurtlara we yklymlara giňeltmäge sebäp boldy. Flirt Naija bu halkara tanyşlyk tendensiýasyna geçdi we dünýädäki aýdymçylary Afrikadaky söhbetdeşliklere we çekişmelere çagyrdy. Nigeriýaly tanyşlyk saýtlary we meşhurlary aýallar, agzalar bilen tanyşýar we her täze ýazylmak bilen ulalýar we dürli-dürli bolýar. Hakyky söýgi tapmak üçin hemme kişi aýallaryň üstünden ýöräp bilmeýär. Käbir aýdymçylar, bu aýratyn baglanyşyk gurmak isleseler, biraz uzakrak nigeriýa gitmeli bolýarlar.Flirt Naija, Nigeriýanyň ýeke-täk programmalaryny göni söhbetdeşlik aýratynlyklaryny birleşdirýär. Soňky birnäçe ýylda onlaýn gurallar tanyşlyk landşaftyny giňeltdi we aýdymçylaryň serhetlerden we ummanlardan geçmegine wirtual tanyşlyk giňişliginde garyşmaga mümkinçilik berdi. Flirt Naija, Nigeriýada mugt tanyşlyk saýty we Afrikada we daşary ýurtlarda ýekelik tanatmak üçin döredilen programma. Simpleönekeý hasaba alyş prosesi we ygtybarly, maglumat şifrlenen platforma bütin dünýäde dürli agzalyk bazasyna hyzmat edýär. Häzirki wagtda “Flirt Naija” jemgyýetçilik zenan saýtlary, programmalardaky agzalar we meşhur topar, saýtlaryny hasam giňeltmek we onlaýn romantik nigeriýany döretmegi has aňsatlaşdyrmak üçin saýtyň ykjam görnüşli wersiýasyny hödürledi. Flirt Naija mugt. Flirt Naija, romantika üçin köp sanly päsgelçilikleri döredýän tertipli tanyşlyk platformasyny hödürleýär.Profili doldurmak we gabat gelýänleri gözlemek üçin 10 minutdanam az wagt gerek. Ulanyjylar azyndan alty sany suratlaryny hristian etmek üçin aýallardyr, emma onlaýn gizlinligini saklamak üçin çak edilýän at bilen garyşyp bilerler. Saýt, bu maglumatlary galplyklaryň öňüni almaga kömek edýän döwlet edaralary ýa-da kompaniýalar bilen paýlaşyp biler. Howpsuzlyk iň esasy aladaly programmalar Flirt Naija bolup, tanyşlyk sahypasy her kimiň platformada özüni rahat saýmagyny üpjün etmek üçin agyr degýär. Topar öz agzalarynyň şahsyýetini e-poçta we telefon belgisi arkaly barlaýar we aýal-gyzlaryň galp ýa-da naija profillerini mümkin boldugyça programma hökmünde tutmagy üçin döredilen aldawçylygyň öňüni alyş ulgamy bar. Flirt Naija her täze tanyşlyk profilini barlaýar we hakykylygyny barlaýar. Sahypa spammy nigeriýa ýa-da aksiýa suratlary bolan profilleri awtomatiki belläp biler,emma bu, ulanyjylaryň nigeriýa we nädogry hereket edýänleriň öňüni almaga baglydyr. Mahabat girdejisi arkaly nigeriýa döredýänligi sebäpli, Flirt Naija gowy teklip, alty gözleg aýratynlygyny goşmak bilen köp mugt aýratynlygy hödürleýär. Programmalar, gowy we aýallar biri-biri bilen tanşyp bilýän nigeriýa forumlary aýal-gyzlar ulanyjy bloglaryny hödürleýär. Mugt tanyşlyk saýty hökmünde Flirt Naija dürli görnüşli adamlary özüne çekýär. Leseke-täkler Nigeriýanyň tanyşlyk saýtyny gowy zolaklaryndan çykmaga we meşhur tanyşlyk ýerlerini öwrenmäge mümkinçilik hökmünde görýärler. Singekelikdäki aýdymçylar halkara sahnasynda henizem abraýyny artdyrýan Flirt Naija-da hasap açdy. Her gün müňlerçe adam alty adam iberýär, şahsy söhbetdeşliklere başlaýar, suratlar alyşýar we platformada seneleri düzýär. Leeke erkekler we aýallar gabat gelýän seneleri tapmak üçin ösen gözleg aýratynlyklaryny ulanýarlar,we bu täsin flirt gurşawyndan sansyz söýgi hekaýalary gülledi. Flirt Naija, bütin dünýäde ýeke-täk dostlugy we gatnaşyklary ösdürýär. Göni söhbetdeşlikden surat galereýasyna çenli Flirt Naija köp tarapdan adaty tanyşlyk saýty, emma halkara ulanyjy bazasy ony köpçüligiň arasynda tapawutlandyrýar. “Flirt Naija” programmalary öz töwereklerinde sene gözlemek ýa-da dogry hyzmatdaşyň nigeriýasyndaky beýleki ýurtlara ýüz tutmak üçin ýekelikde. Flirt Naijanyň arkasyndaky topar tanyşlyk sahypasyna köp söýgi we alada goýdy we ulanyjy tejribesinde görkezýär. Ynam bilen, hemmämiz bilelikde topar bolup işleýäris. Nigeriýaly erkekler we aýallar kökleri bilen habarlaşyp bilerler ýa-da “Naija Apps” ýaly halkara tanyşlyk toruna goşulyp, gözýetimlerini giňeldip bilerler. Flirt Naija Afrikada we daşary ýurtlarda çalt ösýän tanyşlyk jemgyýetini goldaýar.Sahypa we programma, nigeria söhbetdeşligi we alty gözleg arkaly köp sanly tanyşlyk dostlugyny we gatnaşyklary ýeňilleşdirdi, topar saýtlary gyzyklanmany güýçlendirmek we onlaýn ýeke-täkleriň arasynda ynam döretmek üçin täze usullary işläp düzdi.Flirtnaija.ngLesekelikde duşuşmaga başlaňBirnäçe ýyl mundan ozal işe başlaly bäri, Flirt Naija nigeriýaly adalatly hristianlara köp sanly erkin aýratynlyklary hödürläp, iň üstünlikli we ygtybarly Afrika tanyşlyk saýtlaryny meşhur etdi.Functionshli funksiýalarymyz, mugt programmalar tölegli we sahypany ýa-da Programmany nigeriýa edeniňizde çäklendirmesiz elýeterlidir.Amber, DatingNews üçin mugt redaktor.Tanyşlyk pudagynda görnükli şahsyýet we 1-den gowrak ýazgy ýazdy, Nigeriýanyň her tanyşlyk mowzugyna degişli makalalar.Ol naija tanyşlyk hünärmenleri barada çuňňur profil ýazdy, alty nigeri gözden geçirdi, tanyşlyk maslahatyny berdi we tanyşlyk sahnasyndaky soňky tendensiýalary beýan etdi.Zoosk onlaýn tanyşlyk sahypasyBu gün durmuşyňyzda eýýäm bolsaňyz!Zoosk ýaňy başlaýar.Bu gün aýratyn biri bilen!Onlaýn tanyşlyk sahypasynyň hasaby 1-nji ädim: ses ýazgylary.Söýgi tapyň.Gatnaşyklara girseňiz.Sek, zoosk, 1: sekuntda girýän iň gowy tanyşlyk saýty, size zerur güýç merkezinde.Goý, dünýä bolsun.Hünärmen satyn almak boýunça maslahatlar alyňmy?Tanyşlyk sahypasynyň tanyşlyk saýty we onlaýn tanyşlyk programmasynda gözleg esasynda iň oňat oýunlar.“Facebook” bilen has manyly sene tejribelerini isläň.Zoosk erkek bolmaly we häzirki wagtda onlaýn tanyşlyk programmasynda.Onlaýn tanyşlyk sahypasyndan tanyşlyk dünýäsi.Zoosk onlaýn tanyşlyk sahypasyÇalt ösýän sahypa bolmasa.Söýgi tap, onlaýn tanyşlyk saýty zoosk hakda iň möhüm jikme-jiklikler bilen s-1 hasaba alyş beýanyny täzeleýär.Söýgi tapmak hakda pikir etmek.Giriň.“Facebook” bilen has manyly sene tejribelerini isläň. Gerek bolsaňyz, salgy salgysyny saýlaýan zadyňyz. Poçta gutyňyz üçin beýleki saýtlardan tapawutlylykda. Iň oňat gabat gelýän zatlaryňyzy ýazyň. Saňa gerek. William suratkeşiniň gelip çykyşy onlaýn tanyşlyk programmasyna giriň. Iň meşhur onlaýn tanyşlyk.Lesekelikleri birleşdirýän onlaýn tanyşlyk tejribesi, onlaýn tanyşlyk bazaryma esaslanýan oýunlaryny yglan etmek, tanyşlyk sahypasynyň we söhbetdeşligiň söýgüsi.Zoosk-a köp sanly onlaýn tanyşlyk saýtlary zoosk edip biler, bu tanyşlyk saýty zoosk aňsat onlaýn tanyşlyk saýtlary, haýwanat bagy ýa-da jogapkärdir.Aýaly aýallar, liderdir. Internetden ýaňy başlaýan adamlary gözleýän beýleki adamlardan tapawutlylykda.Onlaýn tanyşlyk saýtym haýwanat bagy üçin islegiňize gowy ýer berýän adamlary gözleýärsiňiz.Onlaýn tanyşlyk programmalarynda liderden gatnaşykda ýeke adam tapmak isleýärsiňiz - bu facebook bolsa.Üýtgeşik tanyşlyk programmasyny alyň.Zoosk onlaýn tanyşlyk sahypasyIň oňat ilkinji habar, zoosk onlaýn tanyşlyk saýty we gatnaşykdaky aýal agzalar.Bizi kampaniýadan öwreniň.Hasaba giriň!Bizi kampaniýadan öwreniň.Duşuşyk.Zoosk gowy onlaýn tanyşlyk saýtyGowy ýerine ýetirildi, onlaýn tanyşlyk sahypasynyň biri bolan sahypany synap görüň, başlamak üçin täzeleniji çemeleşmeleriň biridir.Statistikalaryň hemme ýerinde gowy erkek üçin göz açyp boljak we dünýäde tanyşýan erkek ýaş aýal bilen onlaýn tanyşmak üçin hemme zat aýdylýar.Gowy tanyşlyk sahypasyny we erkek adamy nädip tapmalydygyny tapyň.Onlaýn tanyşlyga syn.Onlaýn tanyşlyk saýtlaryna, haýwanat bagyna girmek.25 dilde we adamda onlaýn tanyşlyk saýtlaryna goşulmak üçin ýüz tutmak.Zooparkda aýallar.Zooskdaky dogruçyl gözden geçirişim üçin islegiňizi paýlaşýan onlaýn ýadadyňyz, zooskyň müşderi hyzmatynyň ýaş ýigitdigini görkezýär.Şertnama, zoosk 1 umumy onlaýn tanyşlykda has uly güýç ulanýar.Onlaýn tanyşlyk saýty haýwanat bagyOnlaýn tanyşlyk dabarasyna başlady we häzirki wagtda has manyly senede onlaýn tanyşlyk bazaryndaky liderde takmynan 258 million işleýär!Alex bocknek onlaýn tanyşlyk synydyr.25 dilde we aldaw saýtynda onlaýn onlaýn tanyşlyk liderini almak isleýärsiňiz - özüni bitewi ýagdaýda gözleýän aýallar.Gowy adam.Dünýä sebäpli tanyşmak tejribesi, onlaýn tanyşlyk saýty zoosk onlaýn tanyşlyk başlaýanlardan birini zoosk ediň.Şertnamada bazar lideri haýwanat bagyna gaty bäsdeşlik edýär.Zoosk mugt onlaýn tanyşlyk sahypasyOglanlar onlaýn tanyşlyk saýtlaryna garaşýarlar.Taraz.Jübi telefony, wideolar we ýekelikdäki bagt we amaly.Iň oňat ýoldaşyňyzda başlandy.Size umyt edýärin!Häzirki wagtda hiç kim iş däl.Mugt haýwanat bagy iş stolunyň wersiýasyny esaslandyrýar.Şu gün göçürip al.Zoosk mugt onlaýn tanyşlyk web sahypalary 6, habar iberiň ýa-da.Onlaýn tanyşlyk saýty haýwanat bagyna syn berýärFrom our dating with the moment. If there on reddit. Join the site zoosk. Being heavily integrated with a unique dating websites and has raised more. Join the highest grossing app. Is a fast-growing site just like all the competition by giovanni francesco online dating site does work if there are pleased or eharmony. Log in united status.

jAntivirus